Niwelacja terenu
13 października 2016
Niwelacja terenu
19 października 2016

Strefy oddzialywania linni energetycznych

Urządzenia elektroenergetyczne mogą stwarzać swoją obecnością zagrożenie dla życia i zdrowia oddziałując na organizm w sposób bezpośredni (możliwość porażenia) lub pośrednio, przez wpływ wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego.
Typowym tego przykładem są linie energetyczne prądu przemiennego z przewodami gołymi z jakimi możemy mieć do czynienia na terenach zewnętrznych, na działce, w pobliżu domu, na polu czy w lesie.
Jakie są skutki dotknięcia niezaizolowanego przewodu będącego pod napięciem, każdy wie. Grozi to wprost utratą życia lub co najmniej uszczerbkiem na zdrowiu. Skutki oczywiście mogą być różne w zależności od tego z jaką instalacją mamy do czynienia.
Nie inaczej jest w wypadku linii przesyłowych.

Porażenie może nastąpić w wyniku bezpośredniego dotknięcia przewodu linii będącego pod napięciem, bądź w skutek przeskoku iskry przy zbytnim zbliżeniu do takiego przewodu. Dla uniknięcia tych niebezpieczeństw należy zachować stosowne odległości od przewodów linii. Linie muszą być zbudowane w odpowiedni sposób jak również w ich pobliżu, gdy już istnieją, nie należy zbyt blisko wznosić budynków, operować maszynami budowlanymi itp..
Sprawy z tym związane regulowała Polska Norma PN-E-05100-1 z 1998 roku.
Pomimo tego, że norma ta została formalnie wycofana bez zastąpienia, to stanowi ona zbiór wiedzy inżynierskiej wynikającej z praw fizyki. Nie ma najmniejszego znaczenia dla zjawisk fizycznych (w tym wypadku przepływu prądu czy przeskoku iskry) czy zasady je opisujące są aktualnie uznane za obowiązujący przepis czy nie, a stosowanie tej normy jest nadal dopuszczone na mocy Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002, oraz w przepisach techniczno – budowlanych.
Obecnie używana Norma PN-EN 50341-1, funkcjonuje od 2002 roku, a określone w niej, w sposób tabelaryczny, odległości zbliżeń, są praktycznie takie same.
Innym zagadnieniem jest oddziaływanie pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez linię.
Kwestie związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego pochodzącego od linii energetycznych rozpatruje się obecnie na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003, które określa nam dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Z przytoczonych wcześniej przepisów wynikają trzy obszary – strefy, pierwsza, o natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego E ˂ 1kV/m, druga gdzie 1kV/m ˂ E ˂ 10kV/m, oraz trzecia gdzie E ˃ 10kV/m. W pierwszej strefie dopuszczone jest przebywanie ludzi na stałe, czyli zabudowa mieszkaniowa, w drugiej przebywanie ograniczone jest do 8 godzin, czyli ewentualnie budynki usługowe, a w trzeciej przebywanie ludzi jest zabronione.
Dla rzeczywistego wyznaczenia tych stref niezbędne są pomiary natężenia pola na danym obszarze.
Strefa oddziaływania linii, czy to odnośnie zbliżenia do przewodu, czy wpływu pola elektromagnetycznego, ma zawsze swoje źródło w osi przewodu linii.
Z tego powodu, dla szerokości pasa wpływu linii na działkę, najbardziej istotne są skrajne przewody linii, od których możemy odmierzyć odległości dla zbliżeń i dla strefy bezpiecznej od szkodliwego wpływu pola elektromagnetycznego.
Dodatkowo, do takich linii, potrzebny jest dostęp dla służb technicznych ich właściciela podczas całego okresu eksploatacji, dla dokonywania przeglądów, napraw, konserwacji, pomiarów oraz ewentualnych przebudów, rozbudów itp.
Będąc zetem właścicielem działki obarczonej taką linią, musisz liczyć się z rozlicznymi ograniczeniami w jej zagospodarowaniu oraz z koniecznością udostępniania jej dla czynności obsługowych.
Zazwyczaj, dochodzi na takiej działce, do ustanowienie służebności przesyłu, na rzecz właściciela linii, z wpisem do księgi wieczystej nieruchomości.

Jeżeli wiec w pobliżu twojego domu znajduje się:
– linia elektroenergetyczna
– stacja transformatorowa

warto wiedzieć, jakie zagrożenia stwarzają dla Ciebie i twojej rodziny.
Jeżeli chcesz podjąć inwestycję na działce obciążonej urządzeniami elektroenergetycznymi lub masz je na swojej działce, dowiedz się jaka jest ich strefa oddziaływania w której masz ograniczone prawo własności i jakiej szerokości pas służebności dla tej linii zostanie wpisany do twojej KW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *